Wytyczne do opracowania oferty na wykonanie usług

Europejska Agencja Rozwoju Mirosław Kopik pragnie złożyć dwa wnioski (na usługę doradczą standardową i usługę doradczą specjalistyczną) na udzielenie voucherów dla przedsiębiorców w ramach projektu „Popytowy System Innowacji – rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze” w ramach RPO WŚ na lata 2014-2020. 

W związku z powyższym zwracamy się z uprzejmą prośba o przedstawienie oferty na wykonanie usług/usługi, które zostały opisane szczegółowo w załączonych zapytaniach ofertowych.

Wzór formularza ofertowego znajduje się na stronie https://vouchery.spinno.pl/dokumenty-do-pobrania, jako załącznik nr 6.

Ponadto:

1. Proszę o przedstawienie oferty lub ofert w formie pisemnej, do dnia 02 czerwca 2022 do godz. 17:00,  na e-maila: mirek.kopik@eurodotacje.pl 2. Oferta przedstawiona przez Państwa powinna zawierać ceny netto i brutto za wykonanie usługi.   3. Przyjęte kryterium oceny oferty: 100% cena.

4. Termin realizacji usługi doradczej: maksymalnie 6 miesięcy od dnia podpisania umowy w przypadku usługi doradczej standardowej lub/oraz 6 miesięcy w przypadku realizacji usługi doradczej specjalistycznej.   5. Termin ważności oferty to 01.10.2022r.
Każda strona oferty powinna być zaparafowana oraz podpisana przez upoważnioną osobę do jej złożenia.

Szczegóły dotyczące Usługodawcy oraz kryteriów dostępu opisane są w Regulaminie: 

https://vouchery.spinno.pl/images/V_nab%C3%B3r_dokumentacja/REGULAMIN_poprawiona_nazwa_dzia%C5%82ania.pdf

1. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1.: pobierz załącznik

2. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2: pobierz załącznik